رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی - دانشگاه آزاد همدان

2 عضو هیات علمی و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان،

3 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22055/slis.2020.29258.1589

چکیده

هدف:
هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت پژوهش‌های حوزه رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی به‌منظور شناسایی شکاف پژوهشی موجود و وضعیت روش‌شناسی آن‌ها است.
روش‌شناسی:
در این مطالعه از روش مرور نظام‌مند استفاده شد. گام‌های مورد نظر در روش بیان شده به ترتیب طی شده و ضمن آن منابع شناسایی و فیلتر نهایی شدند و نسبت به مطالعه عمیق آن‌ها اقدام گردید؛ سپس خوشه‌بندی آن‌ها در سه مرحله صورت گرفته و برای مطالعه با چند مرحله جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی در نهایت، 28 منبع پژوهشی اعم از مقاله‌های پژوهشی منتشر شده در نشریات و یا مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های پژوهشی و فنی، شناسایی و مطالعه شدند.
یافته‌های پژوهش:
یافته‌ها نشان داد که در کل 28 اثر داخلی و خارجی در حوزه رایانش ابری و کتابخانه دیجیتالی تاکنون منتشر شده‌اند. از این میان بیشترین درصد پژوهش‌های انجام شده مربوط به «تأثیر رایانش ابری بر مدیریت و خدمات کتابخانه» با 32% است. «عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری» با 28% در مرتبه بعدی قرار گرفته و سه حوزه موضوعی «امنیت، مشکلات و چالش‌های رایانش ابری»، «کاربرد رایانش ابری در کتابخانه‌های دانشگاهی» و «کتابخانه ابری» هر کدام با 11% در رده پایین‌تر (سوم) قرار دارند. در نهایت حوزه «کاربرد رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی» با 7% در پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری:
رویکرد کمی و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی بیشترین استفاده را در پژوهش‌ها داشته‌اند. شکاف پژوهشی به‌دست آمده، رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی است.
واژه‌های کلیدی: رایانش ابری، کتابخانه دیجیتالی دانشگاهی، مرور نظام‌مند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cloud computing in digital academic libraries: A systematic review

نویسندگان [English]

  • Alireza Isfandyarimoghaddam 2
  • Mehdi Alipour-Hafezi 3
2 Department of Knowledge and Information Science; Faculty of Humanities; Islamic Azad University, Hamedan Branch: Hamedan, Iran
3 Ph.D. in Knowledge and Information Science; Assistant Professor; Department of Knowledge and Information Science; Faculty of Psychology and Education Science; Allameh Tabataba’I University (ATU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose:
The purpose of this study is to identify the current situation of cloud computing in Digital Academic libraries in order to extracting existing research gaps, and also to state their research methods.
Methodology:
Systematic review method has been used to do this study. In this regard, researchers have tried to identify related resources and deeply studied them after filtering unrelated resources. Afterwards, the remained studied resources were clustered in 3 stages.
Results:
As a result of the preliminary study 28 research resources were studied deeply and reported in this paper. Findings demonstrated that 28 researches were done till now in this domain. In this regard effectiveness of cloud computing on libraries services and administration is in center of attention. Effective factors on cloud cpmputing technology acceptance and security, problems and challenges, application of cloud computing in academic libraries and cloud libraries are the other subjects for researches. Moreover application of cloud computing in digital libraries is the least case in the studies researches.
Conclusion:
Study on research methods showed that they have mostly been done by quantitative approach and survey method. The research gap is cloud computing in academic digital libraries.
keywords: Cloud computing, Academic digital libraries, Systematic review

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Digital Academic libraries
  • Systematic Reviewing