رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد مطالعه موردی: نشریات حوزه ناباروری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه یزد/یزد/ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه یزد / ایران

3 علم اطلاعات و دانش شناسی/دانشگاه یزد

10.22055/slis.2020.27824.1548

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد در حوزه ناباروری می‌باشد. ‏
روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. نشریات حوزه ناباروری در پایگاه پابمد جامعه پژوهش را تشکیل می‌دهند. ابزار ‏جمع آوری داده‌ها گزارشات رتبه نشریات برگرفته از اطلاعات دو پایگاه وب او ساینس و سایمگو در بازه زمانی 2014-2012 است. از ‏نرم افزارهای افزارهای اکسل، اس پی اس ‏‎.‎اس ‏ در تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. ‏
یافته‌ها: نتایج برازش توزیع نشریات‎ ‎‏ تخصصی حوزه ناباروری بر اساس قانون برادفورد نشان داد که تعداد نشریات هر دسته نسبت به ‏دسته قبلی خود با یک ضریب ثابت افزایش یافته است. این ضریب ثابت نشان می‌دهد که توزیع نشریات در این سه دسته، با توزیع ‏برادفورد انطباق دارد. بین مقادیر ضریب تآثیر و اس. جی.آر‎ ‎‏ ‏ با اچ ایندکس نشریات ناباروری و همچنین بین اس. جی.آر‎ ‎‏ ‏ و ضریب ‏تآثیر با توجه به توزیع فراوانی برادفورد این نشریات همبستگی مثبت وجود دارد. ‏
واژگان کلیدی: قانون برادفورد، اچ‌ایندکس، ضریب تأثیر، شاخص اس. جی. آر.، تشریات ناباروری
نتیجه‌گیری‎:‎‏ انتخاب نشریات با هر یک از شاخص‌های ارزیابی، سایمگو، ـJCR‏ و برادفورد در حوزه ناباروری به دلیل همبستگی بین آنها ‏امکان پذیر است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Citation Indicators and Category of Journals by the Bradford Method Case Study: Journal of Infertility

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Makkizadeh 1
  • Mohammad tavakolizadehravari 2
  • Farzaneh Saadat 3
1 knowledge and information science/ yazd university
2 knowledge and information science/ yazd university
3 knowledge and information science/ yazd university
چکیده [English]

Goal: The purpose of the present study was to investigate the relationship between citation indicators and category of Journals in the Bradford method in the field of infertility.
Methodology: This descriptive correlation study was done by Scientometrics survey. The sources of data collection were all ranking reports of infertility journals from Thomson Reuters (JCR) and Scopus (SCImago) in the period 2014-2012. Excel, SPSS and Ravar Premap software were used to analyze the data.
Results: The results of the fitting of distribution of specialized journals in the field of infertility according to Bradford Law showed that the number of publications of each category has increased with a constant coefficient relative to its previous category. This constant coefficient indicates that the distribution of journals in these three categories is consistent with the distribution of Bradford. There is a positive correlation between the coefficients of influence and SJR with the H-index of infertility publications, as well as between SJR and the coefficient of influence, according to the distribution of Bradford frequency in these publications.
Conclusion: Selection of journals with any assessment system, SCImago, JCR and Bradford in scientific areas such as infertility due to the correlation between them is possible.
Keywords: Infertility Journals, Bradford Law, H-index, Impact factor, SJR Indicator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Infertility Journals
  • Bradford Law
  • H-index
  • Impact factor
  • SJR Indicator