نمایه نویسندگان

آ

 • آبیاری، آتوسا بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 17-36]
 • آجری دستجه، زهرا بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آخشیک، سمیه بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آخشیک، سمیه سادات بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آخشیک، سمیه سادات بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]
 • آخشیک، سمیه سادات پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 73-88]
 • آخشیک، سمیه سادات Phenomenology of Reading in Printed and Electronic Formats: [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 61-82]
 • آزاده، فریدون بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [(مقالات آماده انتشار)]
 • آصفی داریانی، مرضیه مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]
 • آقاجانی، حسنعلی آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • اباذری، زهرا مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]
 • اباذری، زهرا تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، سعیده سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییردر مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه جنوب کشور [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 45-60]
 • ابراهیمی، سعیده فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]
 • ابراهیمی، مختار پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]
 • احمدی، حمید ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]
 • احمدی اصل، فرهاد شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • احمدیان دیوکتی، محمد مهدی آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی نسب، فاطمه کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-1]
 • ادیب زاده، الهام بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]
 • ادیب زاده، مرضیه بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 113-134]
 • ارشادی، محمد جواد بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزدیان، زینب بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، سعید استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]
 • اسدپور، امین ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]
 • اسدنیا، ابوالفضل جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدنیا، ابوالفضل امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]
 • اسکندری، فاطمه بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]
 • اسمعیلی رنجبر، خاطره ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغرنژاد، حسین یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 75-96]
 • اصنافی، امیر رضا بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصنافی، امیر رضا تأملی بر کاربرد روش تحلیل گفتمان در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 27-52]
 • اصنافی، امیر رضا درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 87-102]
 • اصنافی، امیررضا بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393 [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 7-7]
 • اطلسی، رشا The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]
 • اعظمی، محمد آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]
 • افشار، ابراهیم در تکاپوی تغییر: تجربه‌های نوآوری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در شماری از دانشگاه‌های ایران [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 19-42]
 • افشار، زهره پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشانی، علیرضا بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]
 • اکبری، عسگر ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، مریم بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 181-200]
 • اکرامی، محمود ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • التماسی، معصومه انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]
 • التماسی، مهشید انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]
 • الهی، شعبان توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • امتی، الهه بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدی، محمدحسن بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]
 • امینی، مصطفی بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندایش، سیف اله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]
 • انصاری، مریم بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 195-218]
 • انواریان، سید نورالدین بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]
 • باب الحوائجی، فهیمه بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • باب الحوائجی، فهیمه ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [(مقالات آماده انتشار)]
 • باب الحوائجی، فهیمه تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابایی میبدی، حمید ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]
 • بابائی، پریناز در تکاپوی تغییر: تجربه‌های نوآوری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در شماری از دانشگاه‌های ایران [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 19-42]
 • باجی، فاطمه ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]
 • باجی، فاطمه هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • باجی، فاطمه بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]
 • باغ جنتی، میترا بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • باغ جنتی، مرضیه بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • باقری، زینب The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]
 • باقری، مژگان السادات تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]
 • باقری، معصومه سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]
 • بتولی، زهرا واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]
 • برادر، رویا چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]
 • بیرانوند، علی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]
 • بیرانوند، علی ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیرانوند، علی Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 27-42]
 • بیرانوند، علی اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی، زاهد بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 17-36]
 • بیگدلی، زاهد ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 103-126]
 • بیگدلی، زاهد تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]
 • بیگدلی، زاهد هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی، زاهد دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]
 • بیگدلی، زاهد نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]
 • بیگدلی، زاهد بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • بیگدلی، زاهد تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟ [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 53-76]
 • بیگدلی، زاهد Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 1-12]
 • بنی‌اسدی، مرضیه بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرامی نیا، سارا عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرامی نیا، سارا بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرنگی، محمد رضا بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزادی، حسن بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمن آبادی، علیرضا بررسی میزان استفاده از گزارش‌های نهایی طرح‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش‌های نهایی خاتمه یافته در فاصله زمانی 1382 تا 1392 [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمئی، الهه بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارسا، عبداله هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسائیان، مریم سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 19-36]
 • پارسائیان، مریم بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پازوکی، فاطمه به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]
 • پازوکی، فاطمه A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 31-48]
 • پریرخ، مهری بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پریرخ، مهری توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]
 • پریرخ، مهری بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]
 • پریرخ، مهری سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرهام نیا، فرشاد The Contextual Factors Affecting the Scholarly Communication of Faculty Members in Iran’s Universities [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 13-26]
 • پروین، سمیه تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 4-4]
 • پشوتنی زاده، میترا مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 1-26]
 • پشوتنی زاده، میترا بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 181-200]
 • پشوتنی زاده، میترا تاثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان، سال 1394) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پناهی، سمیه تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 4-4]
 • پورخانی، محمدرضا بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]
 • پورزارع، هدی تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]
 • پوستی زاده، نجمه بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاج الدینی، اورانوس آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]
 • تاج الدینی، اورانوس بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 81-102]
 • تاج الدینی، اورانوس بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاجداران، منصور بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 61-82]
 • تجعفری، معصومه سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]
 • تجعفری، معصومه نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی زاده راوری، محمد مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]
 • توکلی‌زاده‌راوری، محمد بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]

ج

 • جابری راد، مائده جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]
 • جعفری، محمدباقر ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]
 • جلالی دیزجی، علی ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیل پور، پیمان بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]
 • جلیل پور، پیمان امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]
 • جنتی‌فر، اکرم بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]
 • جوکار، عبدالرسول فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]

چ

 • چراغی، زهره رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 233-255]
 • چراغی، زهره شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • چراغی، زهره Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 27-42]
 • چشمه سهرابی، مظفر جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • چشمه سهرابی، مظفر ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • چشمه سهرابی، مظفر بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]

ح

 • حیاتی، زهیر بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیاتی، زهیر به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی زین العابدینی، محسن تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی زین‌العابدینی، محسن به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]
 • حاجی زین‌العابدینی، محسن ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی زین‌العابدینی، محسن A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 31-48]
 • حاجی زین‌العابدینی، محسن تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی، رقیه ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]
 • حجتی زاده، یحیی The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]
 • حدادپور، آصفه امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، غلامرضا آشفتگی واژه‌شناختی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 1-24]
 • حیدری، غلامرضا فقر دانش اطلاع شناسی در حوزههای مختلف علوم [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-2]
 • حیدری، غلامرضا         قبض و بسط رشته‌ای در کتابداری و علم اطلاعات  [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]
 • حیدری، غلامرضا تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 55-70]
 • حیدری، غلامرضا اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]
 • حیدری، غلامرضا نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، غلامرضا ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]
 • حیدری، غلامرضا پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 39-58]
 • حیدری، غلامرضا بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]
 • حیدری، غلامرضا واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]
 • حیدری، غلامرضا بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، غلامرضا Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 1-16]
 • حیدرزاده، اشرف بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 121-138]
 • حریری، نجلا تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 25-44]
 • حریری، نجلا سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 79-96]
 • حریری، نجلا نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]
 • حریری، نجلا شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 53-70]
 • حریری، نجلا دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]
 • حریری، نجلا نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]
 • حریری، نجلا ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [(مقالات آماده انتشار)]
 • حریری، نجلا همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حریری، نجلا رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حریری، نجلا بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • حریری، نجلا ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [(مقالات آماده انتشار)]
 • حریری، نجلا تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حریری، نجلا تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، لیلا امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی بهشتی، ملوک السادات ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]
 • حسین زاده، علی حسین بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]
 • حسینی زاده، فاطمه بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]
 • حسن زاده، علیرضا توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن زاده، محمد بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن زاده، محمد فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن زاده، محمد بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکیمی، هوشنگ ارزیابی کیفی وبگاه‌های مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس شاخص‌های فائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمیدی، علی بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • حمدی پور، افشین تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]

خ

 • خادمی، روح الله ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]
 • خادمی، روح الله ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال های 1990 تا 2008: تحلیل هم استنادی نویسندگان [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 83-102]
 • خادمی، روح اله بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 161-180]
 • خادمیان، مهدی Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]
 • خادمی زاده، شهناز بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]
 • خادمی زاده، شهناز بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 121-138]
 • خادمی زاده، شهناز ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 2000-2016 [(مقالات آماده انتشار)]
 • خادمی زاده، شهناز Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iranian University Libraries (SIUL) [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 55-70]
 • خادمی زاده، معصومه بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]
 • خاصه، علی اکبر شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 43-58]
 • خاصه، علی اکبر وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانی، نرگس بالاخره افسانه چیست؟ [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 37-52]
 • خانی، نرگس مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدادادی، صدیقه بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 59-80]
 • خلیلیان، سعیده امکان سنجی استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی توسط کاربران نهایی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 8-8]
 • خلیلیان، سعیده تاثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان، سال 1394) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوئینی، سهیلا نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]

د

 • داستانی، میثم Scientific Repositories as Indices for Ranking of the Iranian Universities of Medical Sciences [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 43-54]
 • دیانی، محمد حسین بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیانی، محمد حسین بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 5-5]
 • دیانی، محمدحسین بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]
 • دائی، عذرا مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]
 • درزیان عزیزی، عبدالهادی امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]
 • درودی، فریبرز ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 10-10]
 • درودی، فریبرز بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]
 • درودی، فریبرز امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • درودی، فریبرز شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهداری راد، حسین بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]
 • دهقانی قهنویه، عادله بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 113-134]
 • دواشی، فرزانه ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوخانی، فیروزه تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 25-44]
 • دولانی، عباس رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذاکرشهرک، مینا تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • ریاحی نیا، نصرت ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]
 • ریاحی نیا، نصرت تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 27-48]
 • ریاحی نیا، نصرت سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 19-36]
 • ریاحی نیا، نصرت نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه های ماهواره [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 3-20]
 • ریاحی نیا، نصرت شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریاحی نیا، نصرت بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رادفر، امیرحسام مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]
 • رازقی، نادر آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجایی، محمد صادق بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]
 • رجبی، غلامرضا بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]
 • رجبی، غلامرضا بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • رجبی، غلامرضا شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبی، فهیمه نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجب زاده، سمیه ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبعلی بگلو، رضا توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]
 • رجبعلی بگلو، رضا بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، سرگل بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، صالح بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، صالح بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، صالح Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]
 • رحیمی، صالح بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، علی رضا ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]
 • رحمانی، مهدی بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 195-218]
 • رحمانی، مهدی بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393 [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 7-7]
 • رحمانی، مهدی ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، مهدی تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رداد، ایرج بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]
 • رداد، ایرج بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسولی، بهروز بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی، کیانوش برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]
 • رضی، مصطفی تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]
 • رضایی امیدی، حمیدرضا راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]
 • رضایی امیدی، حمیدرضا راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضادوست، کریم بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]
 • رضایی شریف آبادی، سعید بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 61-82]
 • رضایی شریف آبادی، سعید بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی شریف آبادی، سعید نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر. [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 1-14]
 • رضائی، سیمین بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی، سید علی اصغر شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیعی نسب، فاطمه بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]
 • رفوآ، شبنم بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 61-82]
 • روشن، سمیه شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 53-70]
 • رونقی، محمدحسین رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 137-152]
 • رونقی، محمدحسین ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]
 • رونقی، محمدحسین تاثیر خلاقیت و سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • رئوفی، کبری شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زارع، امین بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع، امین میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع، امین عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع، امین روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]
 • زارع، هانیه فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]
 • زارعی، عاطفه تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 25-44]
 • زارعی، عاطفه نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]
 • زارعی، عاطفه تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، هاجر عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع فراشبندی، فیروزه مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]
 • زارع فراشبندی، فیروزه شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع فراشبندی، فیروزه بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زاهدیان، مریم بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • زراعتکار، ندا ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 97-117]
 • زرمهر، فاطمه بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرین آبادی، زرین سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 79-96]
 • زمانی، لیلا وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • زین آبادی، حسن رضا بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیرچی، محمود ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]
 • زندکریمی، مریم بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 103-128]
 • زندوانیان، احمد شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنگنه، ثریا عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • زوارقی، رسول تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی. [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 21-48]

س

 • سادات موسوی، علی آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]
 • سالخورده، محمد بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سالمی، نجمه تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبزی زاده، فاطمه Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 1-16]
 • ستوده، هاجر بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 65-92]
 • ستوده، هاجر بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]
 • ستوده، هاجر بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستوده، هاجر برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]
 • سجادی، زهراسادات توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی مطالعه موردی: کتابخانه‌های آموزشی و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 6-6]
 • سعیدا اردکانی، سعید ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]
 • سعیدا اردکانی، سعید بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 113-134]
 • سلاجقه، مژده ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 10-10]
 • سلاجقه، مژده ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی، آمنه امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمان پور، سمیرا بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]
 • سلیمان پور قرابقلو، سمیرا اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]
 • سلیمیان ریزی، ملیحه بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 2-2]
 • سلیمانی نژاد، عادل ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 10-10]
 • سهیلی، فرامرز ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال های 1990 تا 2008: تحلیل هم استنادی نویسندگان [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 83-102]
 • سهیلی، فرامرز تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 89-106]
 • سهیلی، فرامرز بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]
 • سهیلی، فرامرز بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 49-70]
 • سهیلی، فرامرز مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]
 • سهیلی، فرامرز ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سهیلی، فرامرز وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • سهیلی، فرامرز بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شادگار، بیتا    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]
 • شادگار، بیتا بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]
 • شامی زنجانی، مهدی رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 137-152]
 • شاهین، آرش در تکاپوی تغییر: تجربه‌های نوآوری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در شماری از دانشگاه‌های ایران [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 19-42]
 • شاهینی، شبنم دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]
 • شاهینی، شبنم بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]
 • شیرانی، فرهاد شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرفی، علی تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]
 • شریف، عاطفه سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]
 • شریف مقدم، هادی شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]
 • شعبانی، احمد بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]
 • شعبانی، احمد ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانی، احمد بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]
 • شعبانی، احمد اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفیعی، سلیمان روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]
 • شکاری، محمدرضا واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]
 • شکوری فسقندیس، میترا رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکوهیان، محبوبه بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]
 • شمسایی، مریم بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهبازی، مهری بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 103-122]
 • شهبازی، مهری ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]
 • شهرابی، افسانه شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهنی ییلاق، منیجه بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

ص

 • صابری، مریم بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 5-5]
 • صادقی خرمدشتی، طاهره شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادق زاده، علی دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]
 • صارمی نیا، صبا توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، مسعود The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]
 • صباغی نژاد، ریور بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]
 • صباغی نژاد، زیور سنجش توانایی مشارکت نویسندگان مجله علم سنجی براساس شاخص فی (ϕ ) [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 43-64]
 • صباغی نژاد، زیور پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 39-58]
 • صباغی نژاد، زیور بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • صباغی نژاد، زیور بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • صباغی نژاد، زیور بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [(مقالات آماده انتشار)]
 • صیف، محمدحسن Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 27-42]
 • صفری، حسین بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 1-18]
 • صفرزاده، نسرین بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمدی، لاله استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]

ض

 • ضیائی، ثریا بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]

ط

 • طاهری، بهجت امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، سید مهدی بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهریان، آمنه سادات بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه ها توسط مقالات حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 1990تا 2011 [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 37-56]
 • طاهرزاده موسویان، سیده صدیقه دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]
 • طاهرزاده موسویان، سیده صدیقه تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟ [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 53-76]
 • طبیبیان، فروزان تبیین الگوی ارزیابی شایستگی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن در بهسازی عملکرد کتابخانه ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهماسبی لیمونی، صفیه تبیین الگوی ارزیابی شایستگی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن در بهسازی عملکرد کتابخانه ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهماسبی لیمونی، صفیه پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهماسبی لیمونی، صفیه شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [(مقالات آماده انتشار)]

ظ

 • ظفرپور امیرآباد، جابر تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]

ع

 • عابدی خوراگانی، زهرا مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]
 • عاصمی، عاصفه ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عاصمی، عاصفه امکان سنجی استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی توسط کاربران نهایی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 8-8]
 • عاصمی، عاصفه بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]
 • عاصمی، عاصفه بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]
 • عاصمی، عاصفه Comparison of Information Retrieval Capabilities in Library Software of Payam, Voyager and Aleph [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 5-5]
 • عالمی، زهرا سادات مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 3-3]
 • عباسی، مجید بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]
 • عباسیان، سمانه تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 55-70]
 • عبدی آذر، شهرام همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالله زاده تربتی، مریم تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالهی، بیژن بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرفان منش، محمدامین مطالعه تولید علم ایران در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 1999 تا 2008 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 31-54]
 • عرفان منش، محمدامین بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393 [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 7-7]
 • عصاره، علیرضا    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]
 • عصاره، علیرضا بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]
 • عصاره، فریده بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه ها توسط مقالات حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 1990تا 2011 [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 37-56]
 • عصاره، فریده ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال های 1990 تا 2008: تحلیل هم استنادی نویسندگان [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 83-102]
 • عصاره، فریده بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]
 • عصاره، فریده مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 1-26]
 • عصاره، فریده ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]
 • عصاره، فریده سنجش توانایی مشارکت نویسندگان مجله علم سنجی براساس شاخص فی (ϕ ) [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 43-64]
 • عصاره، فریده ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]
 • عصاره، فریده تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]
 • عصاره، فریده جٌستاری در جامعه شناسی خواندن [(مقالات آماده انتشار)]
 • عصاره، فریده ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عصاره، فریده ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]
 • عصاره، فریده بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]
 • عصاره، فریده بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 1-24]
 • عطاردی، علیرضا Scientific Repositories as Indices for Ranking of the Iranian Universities of Medical Sciences [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 43-54]
 • عظیمی، حبیب ا.... Within-text and Out-of-text Structures of Islamic-Iranian Manuscripts [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 49-60]
 • عظیمی، محمدحسن بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]
 • عظیمی، محمدحسن جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 1-18]
 • عظیمی، محمدحسن الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 71-90]
 • علی بیک، محمدرضا The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]
 • علیجانی، رحیم بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 103-122]
 • علمدار، سمیه ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]
 • علمدار، سمیه بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]

غ

 • غایبی، امیر روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]
 • غائبی، امیر ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 105-120]
 • غائبی، امیر چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]
 • غریبه نیازی، منیره روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]
 • غریبه نیازی، منیره ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 105-120]
 • غریبه نیازی، منیره بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غفاری، سعید بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 219-232]
 • غفوری، مریم بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]
 • غلامحسین زاده، زهره سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 71-84]
 • غیوری، زینب فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند [(مقالات آماده انتشار)]
 • غیوری، مجید بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فاضلی، عبدالله بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]
 • فاضلی، عبدالله بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]
 • فتاحی، رحمت الله توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]
 • فتوحی، سمانه بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 219-232]
 • فخاری سعادت، عادله A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 31-48]
 • فدایی، غلامرضا جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 1-18]
 • فدایی، غلامرضا الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 71-90]
 • فدایی، غلامرضا بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]
 • فرج پهلو، عبدالحسین سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییردر مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه جنوب کشور [دوره 20، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 45-60]
 • فرج پهلو، عبدالحسین جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]
 • فرج پهلو، عبدالحسین اندر لزوم تحول در رشته [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-3]
 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 1-18]
 • فرج پهلو، عبدالحسین اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]
 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]
 • فرج پهلو، عبدالحسین مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرج پهلو، عبدالحسین ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرج پهلو، عبدالحسین ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]
 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]
 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 121-138]
 • فرج پهلو، عبدالحسین Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iranian University Libraries (SIUL) [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 55-70]
 • فرج پور، محمد بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فری زاده، زینب نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]
 • فرزین یزدی، محبوبه چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]
 • فرهادپور، محمدرضا بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهادپور، محمدرضا بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهادپور، محمدرضا بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-160]
 • فرهادپور، محمدرضا بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 59-80]
 • فرهادپور، محمدرضا بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروتن، فریبرز بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروتن راد، لاله عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیضی، کامران ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]
 • فهیم نیا، فاطمه واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]
 • فهیم نیا، فاطمه واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]
 • فهیم نیا، فاطمه نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]

ق

 • قادری نیکو، نسرین ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 10-10]
 • قیاسی، میترا پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، علی حسین بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]
 • قاسمی، علی حسین بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، علی حسین بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاضی زاده، حمید تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 9-9]
 • قاضی میر سعید، سید جواد بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاضی میرسعید، سید جواد بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاضی میرسعید، سید جواد بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدم پور، عزت اله بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 103-128]
 • قربانی، محبوبه جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 51-64]
 • قطب زاده اردکانی، مصطفی بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]
 • قلتاش، عباس بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنادی نژاد، فرزانه Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 1-12]

ک

 • کارکو، هاجر امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]
 • کاظمی، مرجان بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کامرانیان مارنانی، پریسا بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]
 • کیان، مریم شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • کربلا آقایی کامران، معصومه روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]
 • کربلا آقایی کامران، معصومه ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 105-120]
 • کربلا آقایی کامران، معصومه رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، المیرا بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، رضا ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشاورز، حمید بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 161-180]
 • کشاورز، حمید Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]
 • کشاورزیان، سلما درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 87-102]
 • کفاشان کاخکی، مجتبی سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمایی، مهناز ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 2000-2016 [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمالی تبریزی، فریبرز سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 71-84]
 • کوثری، رعنا بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوچک، آتوسا ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]
 • کوچک، آتوسا بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]
 • کوچک، آتوسا امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]
 • کوکبی، مرتضی بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]
 • کوکبی، مرتضی مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 1-26]
 • کوکبی، مرتضی ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]
 • کوکبی، مرتضی بالاخره افسانه چیست؟ [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 37-52]
 • کوکبی، مرتضی پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]
 • کوکبی، مرتضی یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 75-96]
 • کوکبی، مرتضی بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]
 • کوکبی، مرتضی Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 1-16]
 • کوهی رستمی، منصور بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]
 • کوهی رستمی، منصور جٌستاری در جامعه شناسی خواندن [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوهی رستمی، منصور تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 9-9]
 • کوهی رستمی، منصور تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوهی رستمی، منصور تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوه کن، الهام شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گشاس، خدیجه روند تاریخی انتشار نشریات در دو دهه پس از انقلاب اسلامی در استان خوزستان [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 97-110]
 • گلابیان مقدم، مرضیه بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • محسنی، ایمان رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]
 • محقق، نیلوفر The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]
 • محمدی، سارا تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]
 • محمدی، محمد بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، مهدی تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 4-4]
 • محمدی استانی، مرتضی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]
 • محمدی استانی، مرتضی تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]
 • محمداسماعیل، صدیقه جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 51-64]
 • محمدیان، زهرا بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]
 • محمودی، پریسا بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 23، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]
 • مختاری، حیدر راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]
 • مختاری، حیدر راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مختاری، حیدر Within-text and Out-of-text Structures of Islamic-Iranian Manuscripts [دوره 24، شماره 22، 1396، صفحه 49-60]
 • مختارپور، رضا بررسی جایگاه واژگان مصوبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 127-146]
 • مختارپور، رضا شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 43-58]
 • مرادی، خدیجه نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر. [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 1-14]
 • مرادی، محمود میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، محمود عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، محمود بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، مهدی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]
 • مرادی مقدم، حسین بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 161-180]
 • مرتضوی امیری، سید جواد عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرجانی، تیمور شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرحسینی، زهره تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرحسینی نیری، فاطمه سادات شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، مریم تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرشدی یکتا، مهرناز بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-160]
 • میرغفوری، حسنیه سادات نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]
 • مرندی، زکیه رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]
 • مسعودی، فاطمه اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 11-11]
 • مسلمی، معصومه بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظفری، افسانه بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]
 • مظفری، افسانه شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]
 • مظفری، افسانه به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظفری، عظیمه بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 22، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]
 • مظفری، عظیمه شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]
 • مظفری، عظیمه به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظلومیان، سعید اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معتمد، نیلوفر بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]
 • معرف زاده، عبدالحمید مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 1-26]
 • معظمی، معصومه تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]
 • معمار، نسیم بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]
 • مقتدایی، فاطمه بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 21، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]
 • مقتدایی، فاطمه بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]
 • مکی زاده، فاطمه مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]
 • ملکی، حمید ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکوتی اصل، نرگس سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • منتظر، غلامعلی توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصوری، علی تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 89-106]
 • منصوری، علی بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی [دوره 24، شماره 21، 1396، صفحه 49-70]
 • منصوری، علی بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 2-2]
 • منصوری، علی بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصوری، لفته بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]
 • مهدیان، محمدمهدی امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • موری بختیاری، نگار تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 9-9]
 • موری بختیاری، نگار تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مومنی، عصمت عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مومن آبادی، مهدیه تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مؤمن زاده، سیمین ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007 [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 103-126]

ن

 • ناخدا، مریم استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]
 • ناخدا، مریم مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]
 • نامداریان، لیلا شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجف پور مقدم، پروین رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 233-255]
 • نجف پور مقدم، پروین شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • نجفی عرب، احسان بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجفقلی نژاد، اعظم دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]
 • نریمی سایی، ژاله    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 18، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]
 • نریمیسایی، ژاله بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشاط، نرگس نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 21، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]
 • نشاط، نرگس مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 3-3]
 • نظری، فریبا بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]
 • نظری، فریبا بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-160]
 • نظری، فریبا امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]
 • نظری، فریبا بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نعمت الهی، زهرا بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز [دوره 25، شماره 25، 1397، صفحه 1-24]
 • نقشینه، نادر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]
 • نواح، عبدالرضا بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]
 • نواح، عبدالرضا بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]
 • نواح، عبدالرضا بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]
 • نویدی، فاطمه نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه های ماهواره [دوره 24، شماره 19، 1396، صفحه 3-20]
 • نوذری، سودابه راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]
 • نوذری، سودابه راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نورمحمدی، حمزه علی تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]
 • نوروزی، علیرضا نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]
 • نوروزی چاکلی، عبدالرضا استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 25، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]
 • نوشین فرد، فاطمه ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوشین فرد، فاطمه همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوشین فرد، فاطمه The Contextual Factors Affecting the Scholarly Communication of Faculty Members in Iran’s Universities [دوره 25، شماره 26، 1397، صفحه 13-26]
 • نوکاریزی، محسن بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 5-5]
 • نوکاریزی، محسن نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر [دوره 18، 8، پاییز و زمستان، 1390، صفحه 27-48]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • واعظی، ملک رضوان پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]
 • ورع، نرجس ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 97-117]
 • وقاصفت، فیض الله میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]
 • ولوی، پروانه بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 24، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]

ه

 • هاشمی، ماجد بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 19، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]
 • هاشم زاده، محمد جواد تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 23، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]
 • هراتی، هادی رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یاری زنگنه، مرضیه نقش جنبه‌های عاطفی در عملکرد جستجو و بازیابی اطلاعات از وب: مطالعه موردی دانشجویان دکتری حوزه‌های مختلف علوم انسانی، پایه و فنی مهندسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یقطین، مریم بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [دوره 22، شماره 15، 1394، صفحه 65-92]
 • یقطین، مریم بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی، زهرا بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه ها توسط مقالات حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 1990تا 2011 [دوره 20، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 37-56]
 • یوسفیان، سعید شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [(مقالات آماده انتشار)]