بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذاکرشهرک، مینا [1] رئیس گروه پژوهش و ترویج قصه های ایرانی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ر

ز

س

ش

ص

 • صابری، مریم [1] دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه سمنان
 • صادق زاده، علی [1] رئیس گروه اطلاع‌رسانی مخطوطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • صادقی خرمدشتی، طاهره [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
 • صارمی نیا، صبا [1] گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صالحی، رضا [1] مدیریت بازرگانی، دانشگده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران
 • صالحی، فرخنده [1] دانشگاه علامه طباطبایی
 • صالحی، مسعود [1] گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران.
 • صباغی نژاد، ریور [1] دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
 • صباغی نژاد، زیور [1] استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران
 • صباغی نژاد، زیور [1] گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • صباغی نژاد، زیور [1] عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
 • صباغی نژاد، زیور [1] عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • صباغی نژاد، زیور [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران، اهواز
 • صراف‌زاده، مریم [1] گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • صفرزاده، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • صفری، حسین [1] کارشناس امور کتابخانه ها/ نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان
 • صمدی، لاله [1] دانشجوی دکترا و بورسیه و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
 • صیف، محمدحسن [1] دانشیار. گروه برنامه ریزی آموزشی. دانشگاه پیام نور، ایران.

ض

 • ضیائی، ثریا [1] دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ه

ی