بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذاکرشهرک، مینا [1] رئیس گروه پژوهش و ترویج قصه های ایرانی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ر

ز

س

ش

 • شادگار، بیتا [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شادگار، بیتا [1] استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه چمران اهواز
 • شامی زنجانی، مهدی [1] دانشگاه تهران
 • شاهین، آرش [1] عصو هیأت علمی/ دانشگاه اصفهان
 • شاهینی، شبنم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • شاهینی، شبنم [1] کارشناس ارشد و کتابدار مؤسسه علمی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • شیرانی، فرهاد [1] عضو هیئت علمی پژهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران
 • شرفی، علی [1] کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد
 • شریف، عاطفه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • شریف مقدم، هادی [1] دانشگاه پیام نور مشهد
 • شعبانی، احمد [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان shabania@edu.ui.ac.ir
 • شعبانی، احمد [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)
 • شعبانی، احمد [1] دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه کتابداری و اطلاع رسانی
 • شعبانی، احمد [1] هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان
 • شفیعی، سلیمان [1] دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه و مدرس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه رازی
 • شفیعی، سلیمان [1] دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی
 • شفیعی علویجه، پریسا [1] Department of Knowledge and Information Science, University of Isfahan.
 • شکاری، محمدرضا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران
 • شکوری فسقندیس، میترا [1] علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • شکوهیان، محبوبه [1] مسئول کتابخانه عمومی ارشاد اصفهان
 • شمسایی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • شهبازی، مهری [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، دانش‌آموخته دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شهبازی، مهری [1] مربی،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران و دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شهرابی، افسانه [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.
 • شهنی ییلاق، منیجه [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

ص

 • صابری، مریم [1] دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه سمنان
 • صادقی خرمدشتی، طاهره [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
 • صادق زاده، علی [1] رئیس گروه اطلاع‌رسانی مخطوطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • صارمی نیا، صبا [1] گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صالحی، رضا [1] مدیریت بازرگانی، دانشگده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران
 • صالحی، مسعود [1] گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران.
 • صباغی نژاد، ریور [1] دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
 • صباغی نژاد، زیور [1] استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران
 • صباغی نژاد، زیور [1] گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • صباغی نژاد، زیور [1] عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
 • صباغی نژاد، زیور [1] عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • صباغی نژاد، زیور [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران، اهواز
 • صیف، محمدحسن [1] دانشیار. گروه برنامه ریزی آموزشی. دانشگاه پیام نور، ایران.
 • صفری، حسین [1] کارشناس امور کتابخانه ها/ نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان
 • صفرزاده، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • صمدی، لاله [1] دانشجوی دکترا و بورسیه و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

ض

 • ضیائی، ثریا [1] دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ه

ی