مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (SLIS) - ورود کاربران