نویسنده = آخشیک، سمیه سادات
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1397

10.22055/slis.2018.26872.1519

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه آخشیک؛ محمد حسن زاده


2. بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

سمیه سادات آخشیک؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی


4. Phenomenology of Reading in Printed and Electronic Formats:

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 61-82

10.22055/slis.2019.23890.1406

سمیه سادات آخشیک