نویسنده = حسین زاده، علی حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان

دوره 20، 11، بهار و تابستان، تابستان 1392، صفحه 57-72

لفته منصوری؛ علی حسین حسین زاده؛ عبدالرضا نواح