نویسنده = خادمی، روح الله
تعداد مقالات: 2
1. ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال های 1990 تا 2008: تحلیل هم استنادی نویسندگان

دوره 20، 12، پاییز و زمستان، تابستان 1392، صفحه 83-102

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ روح الله خادمی