نویسنده = زراعتکار، ندا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی

دوره 20، 11، بهار و تابستان، تابستان 1392، صفحه 97-117

نرجس ورع؛ ندا زراعتکار