نویسنده = زارعی، عاطفه
تعداد مقالات: 2
1. نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی

دوره 21، 13، بهار و تابستان، تابستان 1393، صفحه 1-24

فهیمه باب الحوائجی؛ عاطفه زارعی؛ نرگس نشاط؛ نجلا حریری


2. تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان

دوره 20، 12، پاییز و زمستان، تابستان 1392، صفحه 25-44

نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فیروزه دوخانی