نویسنده = دیانی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

سمیه سادات آخشیک؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی