نویسنده = فاضلی، عبدالله
تعداد مقالات: 2
2. بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

دوره 21، 14، پاییز و زمستان، زمستان 1393، صفحه 94-123

محمد صادق رجایی؛ منصور کوهی رستمی؛ عبدالله فاضلی؛ فاطمه مقتدایی