نویسنده = دوخانی، فیروزه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان

دوره 20، 12، پاییز و زمستان، تابستان 1392، صفحه 25-44

نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فیروزه دوخانی