نویسنده = پشوتنی زاده، میترا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21

دوره 18، 8، پاییز و زمستان، زمستان 1390، صفحه 1-26

مرتضی کوکبی؛ میترا پشوتنی زاده؛ فریده عصاره؛ عبدالحمید معرف زاده