نویسنده = عظیمی، حبیب ا..
تعداد مقالات: 1
1. Within-text and Out-of-text Structures of Islamic-Iranian Manuscripts

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 49-60

10.22055/slis.2019.24488.1435

حیدر مختاری؛ حبیب ا.... عظیمی