نویسنده = قنادی نژاد، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University

دوره 25، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 1-12

10.22055/slis.2019.14849

زاهد بیگدلی؛ فرزانه قنادی نژاد