دوره و شماره: دوره 19، 10، پاییز و زمستان - شماره پیاپی 10، زمستان 1391 
7. جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی

صفحه 97-114

مائده جابری راد؛ عبدالحسین فرج پهلو