دوره و شماره: دوره 25، شماره 23، بهار 1397 

علمی پژوهشی

1. نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر.

صفحه 1-14

10.22055/slis.2018.14930.1129

خدیجه مرادی؛ سعید رضایی شریف آبادی