دوره و شماره: دوره 25، شماره 26 - شماره پیاپی 26، زمستان 1397