دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار 1398 

علمی پژوهشی

1. بزرگان کوچک و اطلاعات

صفحه 1-22

10.22055/slis.2017.15925.1157

زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زیور صباغی نژاد؛ غلامرضا رجبی