دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 29، پاییز 1398 

علمی پژوهشی

1. بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

10.22055/slis.2018.26872.1519

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه آخشیک؛ محمد حسن زاده


10. رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند

10.22055/slis.2020.29258.1589

حیدر اسماعیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی