دوره و شماره: دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش، پاییز 1398، صفحه 1-250 

علمی پژوهشی

1. ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

صفحه 1-25

10.22055/slis.2017.22729.1358

رضا کریمی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره