مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (SLIS) - بانک ها و نمایه نامه ها