مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (SLIS) - فرایند پذیرش مقالات