مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (SLIS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله