مدیریت دانش
شناسایی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت ساخت و ساز کیسون براساس مدل بهره‌وری آسیایی .

سجاد تابع جماعت؛ حسن احمدی؛ بهنود برمایه ور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2022.41729.1906

چکیده
  هدف: در این مطالعه به منظور شناسایی سطح بلوغ مدیریت دانشدر شرکت کیسون، از مدل پیشنهادی سازمان بهره‌وری آسیایی و ماتریس اهمیت- عملکرد استفاده شده است تا با رویکردی ترکیبی درک بهتری از میزان بلوغ مدیریت دانش در شرکت کیسون صورت پذیرد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و به شیوه پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ...  بیشتر