بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران

منصور تاجداران؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ شبنم رفوآ

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، ، صفحه 61-82

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران براساسمؤلفه های آن انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع پژوهش هایتوصیفی پیمایشی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه پژوهش، 112 نفر -مدیران دفاتر مرکزی 61 شرکت بیمه دولتی و خصوصی فعال ...  بیشتر