علم سنجی
Effects of Altmetrics on Field-Weighted Citation Impact: A Case Study of Iranian Researchers’ Osteoporosis Articles

سارا دخش؛ الهام رضایی؛ مرضیه محمودی؛ علی حمیدی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22055/slis.2021.35325.1795

چکیده
  Background and Objectives: Altmetrics enable monitoring, tracking, and evaluating the role of authors and scientific and research publications in line with citations. Therefore, the present study aimed to determine the effects of altmetrics on Field-Weighted Citation Impact (FWCI) of articles published about osteoporosis by Iranian researchers and indexed in Scopus during 2008-2017Methodology: This study was a descriptive survey and the research population included all the articles on osteoporosis, as a keyword by affiliated authors of Iran, indexed in Scopus during 2008-2017. Based on the initial ...  بیشتر

بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها

میترا باغ جنتی؛ نیلوفر معتمد؛ مرضیه باغ جنتی؛ علی حمیدی

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، ، صفحه 25-50

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع رشد تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها انجام شد زیرا بررسی وضع محیط‌ها و نهادهای آموزشی نشانگر وجود مشکلات و بازدارنده‌های قابل ملاحظه‌ای در راه ایجاد فضای مناسب رشد تفکر انتقادی است. روش: تحقیق حاضر با روش کتابخانه‌ای و مرور متون با جستجوی گسترده در کتب و پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله پایگاه اطلاعات ...  بیشتر