بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نسیم معمار؛ فاطمه باجی؛ فاطمه حسینی زاده

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13131

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت استفاده از شبکة اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت و رابطة آن را با سرمایة اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌باشد. روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی می‌باشد. جامعة پژوهش را کلیة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، عضو شبکة اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت تشکیل می‌داد ...  بیشتر

ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی

فاطمه باجی؛ فریده عصاره

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، ، صفحه 71-92

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که با رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در سال­های 1996- 2011 بپردازد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی ساختار شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در فاصلة سال­های 1996- 2011 پرداخته و سنجه­های ...  بیشتر