تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372

غلامرضا حیدری؛ سمانه عباسیان

دوره 3، 7، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 55-70

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی وضعیّت استناد در پایان­نامه­­های تحصیلات تکمیلی رشته زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال­های 1388-1372 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش 102 عنوان پایان­نامه‏ی کارشناسی ارشد و دکتری رشته‏ی زبان و ادبیات فارسی بوده است. داده­ها از طریق فیش­نویسی از ...  بیشتر