پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی

ملک رضوان واعظی؛ مرتضی کوکبی؛ مختار ابراهیمی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11631

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه پیشنهادهایی جهت انجام اصلاحات در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی می‌باشد.  روش: در این پژوهش گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. سپس بر اساس داده‌های گردآوری شده به روش کتابخانه‌ای، متونی برگزیده از نظر سطح خوانایی، با استفاده از فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ...  بیشتر