نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی

فرشاد پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2020.20755.1313

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی با استفاده از روش ترکیبی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش، ترکیبی از نوع طرح متوالی– تبیینی-پیگیری تبیین‌ها انجام شد. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مراکز استان‌ها بود که با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب 378 نفر به عنوان حجم نمونه ...  بیشتر

جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات

صدیقه محمداسماعیل؛ محبوبه قربانی

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22055/slis.2019.11336.1018

چکیده
  هدف این این پژوهش تعیین میزان تاثیرگذاری کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی در اجرای راهبردهای مقابله با جنگ نرم است.روش و جامعه پژوهش و ابزارگردآوری اطلاعات: این پژوهش مروری – کتابخانه‌ای و پیمایشی کاربردی است با استفاده از ابزار پرسشنامه که از متون و پژوهش‌های مرتبط استخراج شده و روایی آن توسط چند تن از اساتید تایید شده است اطلاعات ...  بیشتر