بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی

منیره غریبه نیازی؛ سعید رضایی شریف آبادی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2017.16507.1178

چکیده
  هدف: هدف تحقیق بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه ملی از نظریه انتقادی است. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد (هالیستر وشویندر ، 2014) است. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آمار توصیفی و آمار استنباطی است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که 57 درصد کتابداران با نظریه‌پردازان این نظریه آشنایی زیادی ندارند. ...  بیشتر

نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر.

خدیجه مرادی؛ سعید رضایی شریف آبادی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14930.1129

چکیده
  هدف: پاسخگویی به این سوال است که آیا الگوی اف.ار.بی.آر. دارای ساختاری نشانه‌شناسی است؟ آیا می‌توان الگوی اف.آر.بی.آر. را بر اساس نشانه‌شناسی بررسی نمود؟ روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. بررسی تطبیقی بین مفاهیم الگوهای دو نظریه‌پرداز نشانه‌شناسی، "سوسور" و "پیرس" با موجودیت‌ها و روابط الگوی اف.آر.بی.آر. انجام شده است. یافته‌ها:  بررسی ...  بیشتر

بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران

منصور تاجداران؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ شبنم رفوآ

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، ، صفحه 61-82

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران براساسمؤلفه های آن انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع پژوهش هایتوصیفی پیمایشی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه پژوهش، 112 نفر -مدیران دفاتر مرکزی 61 شرکت بیمه دولتی و خصوصی فعال ...  بیشتر