مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21

مرتضی کوکبی؛ میترا پشوتنی زاده؛ فریده عصاره؛ عبدالحمید معرف زاده

دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی میزان استفاده از فیلدهای موجود و مناسب یونی مارک و مارک 21 برای منابع الکترونیکی در کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران و میزان تغییر و بومی سازی فیلدهای یونی مارک در کاربرگه منابع الکترونیکی این کتابخانه است. روش: ابتدا تمام فیلدهای مناسب و قابل کاربرد برای منابع الکترونیکی در هر دو فرمت یونی مارک ...  بیشتر