بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی

منیره غریبه نیازی؛ سعید رضایی شریف آبادی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2017.16507.1178

چکیده
  هدف: هدف تحقیق بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه ملی از نظریه انتقادی است. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد (هالیستر وشویندر ، 2014) است. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آمار توصیفی و آمار استنباطی است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که 57 درصد کتابداران با نظریه‌پردازان این نظریه آشنایی زیادی ندارند. ...  بیشتر

ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام

منیره غریبه نیازی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 105-120

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11635

چکیده
  هدف: هدف این  پژوهش ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با استفاده از روش‌ ارزیابی وب کیو ام می‌باشد. روش پژوهش: این  پژوهش ترکیبی از روش پیمایش توصیفی و تکنیک دلفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش 100 وب‌سایت دانشگاه‌های دولتی ایران می‌باشد. گردآوری داده‌ها ، با استفاده از سیاهه وارسی تهیه‌شده درروش‌ وب کیو ای ام صورت ...  بیشتر

روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب

منیره غریبه نیازی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غایبی

دوره 7، شماره 15 ، خرداد 1394، ، صفحه 119-142

https://doi.org/10.22055/slis.2015.11321

چکیده
  مقدمه: امروزه وب یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که افراد بی‌شماری از آن به مثابه اصلی‌ترین ابزار برای دسترسی به اطلاعات استفاده می‌کنند. شبکه جهانی وب نقش مهمی در حوزه های کاربردی مختلف همچون تجارت، آموزش، صنعت وسرگرمی ایفا می کند. وب سایت‌ها نقش اساسی در اشاعه اطلاعات بر عهده دارند. روش های ارزیابی وب سایت ها به منظور شناخت دقیق ...  بیشتر