بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011

هاجر ستوده؛ محمدحسن امیدی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11639

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر می‌کوشد وضعیت استنادی مقالات تأمین اعتبار شده ایران را در سه گروه اعتبارات داخلی، خارجی و مشارکتی بررسی و با مقالات تأمین اعتبار نشده مقایسه نماید. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیل استنادی و نمونه هدفمند پژوهش را مقالات ایرانی نمایه شده در SCI در سال‌های 2008-2011 تشکیل می‌دهد. وضعیت تامین اعتبار، به کمک فیلدهای FU (سازمان تأمین‌کننده ...  بیشتر