بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان

حسین صفری؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 7، شماره 15 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2015.11316

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی گرایش­های مطالعاتی اعضای کتابخانه­های عمومی استان خوزستان بر اساس قومیت­ها و شهرهای مختلف استان است تا مشخص شود که آیا این افراد دارای گرایش مطالعاتی یکسانی هستند یا اینکه به منابع خاص خود و متفاوت با دیگر اقوام و شهرهای استان  نیاز دارند. روش: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و بر اساس پرسشنامه مبتنی بر رده­بندی ...  بیشتر