کتابخانه های دانشگاهی
خدمت در دوره چالش: تحلیلی بر خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی در رویارویی با کووید 19

رضا رجبعلی بگلو؛ سمیه سادات آخشیک؛ ناهید رستمی

دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19) ، آذر 1401، ، صفحه 73-95

https://doi.org/10.22055/slis.2023.34323.1766

چکیده
  هدف پژوهش: هدف از تأسیس کتابخانه‌های دانشگاه نیل به هدف‌های دانشگاه یعنی حفظ، اشاعه، و ارتقای دانش است و بررسی نقش این کتابخانه‌ها هنگام بحران اهمیت زیادی دارد. با توجه به عمر کوتاه بحران کووید-19پژوهش‌های اندک شماری در ارتباط با این چالش در کتابخانه‌ها ‌انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شیوه رویارویی کتابخانه‌های دانشگاهی ...  بیشتر

بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه آخشیک؛ محمد حسن زاده

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/slis.2018.26872.1519

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی و نظام وزن‌دهی آن با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است.روش: پژوهش حاضر در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در مرحله کیفی با استفاده از پنل دلفی، مهمترین معیارهای فرعی الگوی تعالی سازمانی متناسب با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران شناسائی شد، در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه متناسب‌سازی ...  بیشتر

پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی

سمیه سادات آخشیک

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22055/slis.2017.23554.1394

چکیده
  هدف: این مقاله با هدف تحلیل موضوعی پژوهش‌های منتشر شده در مجلات علم اطلاعات و دانش‌شناسی در حوزه مدیریت و شناسایی میزان انطباق آنها با مسائل و چالش‌های مدیریت در این رشته انجام شده است. روش: این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که با رویکرد ترکیبی و با استفاده از شیوه تحلیل محتوا انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تنها بخش اندکی از ...  بیشتر

Phenomenology of Reading in Printed and Electronic Formats:

سمیه سادات آخشیک

دوره 9، شماره 22 ، اسفند 1396، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22055/slis.2019.23890.1406

چکیده
  Purpose: This article demonstrates how students experience reading in printed and electronic formats and what factors are involved in selecting reading materials.Methodology: This study was performed by quality approach and interpreted with phenomenological method. Participated populations were M.A. students (17) of Kharazmi University. In order to gather information, non-structural interview was implemented and this process continued until data saturation. Data analysis was performed using ground theory followed by triangulation method. Findings: This analysis showed that cause factors (instrumental ...  بیشتر

بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری

سمیه سادات آخشیک؛ مهری پریرخ؛ محمدحسین دیانی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12336

چکیده
  هدف: هدف این مقاله، ارائه یک مدل نظری از چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی به‌عنوان عوامل مؤثر بر فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در کتابخانه‌ها است تا نشان دهد این عوامل چگونه می‌توانند بر هر مرحله از فرایند تغییر اثر بگذارند. روش: با بررسی متون مربوط به مدیریت تغییر، یک چارچوب نظری بر پایه "نظریه تغییر سه مرحله‌ای"، "نظریه میدانی" و "مدل ...  بیشتر