بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان

لفته منصوری؛ علی حسین حسین زاده؛ عبدالرضا نواح

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، ، صفحه 57-72

چکیده
  چکیده هدف: بیگانگی از کار، یکی از مهم ترین پدیده های عصر کنونی است که با رویکرد های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی سعی در شناخت دقیق این پدیده و همچنین عوامل تاثیر گذار بر آن را دارد. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان می­باشد. پژوهش حاضر ...  بیشتر