فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

هانیه زارع؛ سعیده ابراهیمی؛ عبدالرسول جوکار

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 163-178

https://doi.org/10.22055/slis.2019.19465.1281

چکیده
  هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش مؤلفه‌های مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز می‌باشد. روش‌شناسی: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) می‌باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی ...  بیشتر

سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییردر مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه جنوب کشور

سعیده ابراهیمی؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، ، صفحه 45-60

چکیده
  هدف:‌ این پژوهش با هدف بررسی دو متغیر مهم نگرش به تغییر سازمانی در سه بعد عاطفی، شناختی و رفتاری و مهارت در مدیریت تغییر را در کتابخانه­های هدف انجام شده است. روش شناسی:‌ پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه­ی مدیران (و یا معاونان) کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی وابسته به اتحادیه دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی ...  بیشتر