مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

نرگس خانی؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13423.1074

چکیده
  هدف پژوهش حاضر عبارتست از بررسی مفهوم دانش، شناسایی مؤلفه‌های مهم اشتراک و تبدیل دانش و بررسی پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران براساس نظرات کارکنان این سازمان. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آن 190 کارمند شاغل در گروه‌ها و بخش‌های مختلف فرهنگستان هنر هستند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای است ...  بیشتر

بالاخره افسانه چیست؟

نرگس خانی؛ مرتضی کوکبی

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، ، صفحه 37-52

چکیده
  هدف. انگیزۀ اصلی پژوهشگران از نوشتن این مقاله بیان وجود نوعی آشفتگی در کاربرد کلمه "افسانۀ عامیانه" در کتاب‌ها و مقالات مربوط به ادبیات و متون ادبی مربوط به ایران و ارائۀ تعریفی برای افسانۀ عامیانه است. ضرورت بحث درباره علل آشفتگی در کاربرد و بیان معانی مختلف واژة "افسانه" به این دلیل است که پژوهشگرانی که منابع ادبی را مورد بررسی قرار ...  بیشتر