بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

کریم رضادوست؛ عبدالرضا نواح؛ الهام ادیب زاده

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15672.1151

چکیده
  هدف:  هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  می­باشد. روش: روش پژوهش، به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  بوده که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 224 نفر  به ...  بیشتر

بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان)

عبدالرضا نواح؛ فاطمه مقتدایی؛ عبدالله فاضلی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11648

چکیده
  هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی کاربران(اعضاء) در کتابخانه­های عمومی استان لرستان بر اساس مدل کیفیت خدمات سروپرف می باشد. روش: روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی - مقطعی است. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی اعضای کتابخانه­های عمومی استان لرستان است که از بین آن ها 383 نفر با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران، ...  بیشتر

بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان

لفته منصوری؛ علی حسین حسین زاده؛ عبدالرضا نواح

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، ، صفحه 57-72

چکیده
  چکیده هدف: بیگانگی از کار، یکی از مهم ترین پدیده های عصر کنونی است که با رویکرد های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی سعی در شناخت دقیق این پدیده و همچنین عوامل تاثیر گذار بر آن را دارد. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان می­باشد. پژوهش حاضر ...  بیشتر