بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی

محمد جواد ارشادی؛ رضا رجبعلی بگلو؛ احسان نجفی عرب

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 189-208

https://doi.org/10.22055/slis.2019.27017.1527

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی رابطه میان ابعاد مختلف مدیریت دانش و نقش این ابعاد در بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی پرداخته شود. روش ­شناسی: این تحقیق از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می‌آید. داده‌های تحقیق حاضر به‌صورت میدانی از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران از چهار ...  بیشتر

توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد

رضا رجبعلی بگلو؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12032

چکیده
  هدف: مقاله حاضر تلاش دارد تا به معرفی مدل ذهنی افراد در استفاده از نظام‌های اطلاعاتی به منزله یک حوزه پژوهشی بپردازد. روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. پژوهشگر از طریق مرور پژوهشهای مرتبط، به مفهوم‌پردازی مدل ذهنی و عوامل موثر بر آن در بافت نظام‌های اطلاعاتی از دیدگاه پژوهشگران پرداخته است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: واکاوی پژوهش‌ها ...  بیشتر