استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی

لاله صمدی؛ مریم ناخدا؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ سعید اسدی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22055/slis.2017.18543.1252

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش شناسایی تفاوت‌های موجود میان شیوه استناددهی و نوع مدارک مورد استناد در حوزه‌ی هنر، به‌ویژه نقاشی است. روش‌شناسی: روش این پژوهش ترکیبی است. بخش کمّی پژوهش، شامل روش‌های پیمایش توصیفی، پیمایش در متون و منابع و تحلیل محتوای کمّی است و بخش کیفی شامل تحلیل محتوای کیفی، روش کتابخانه‌ای و مصاحبه کیفی است. جامعه پژوهش ...  بیشتر