به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس

عظیمه مظفری؛ زهیر حیاتی؛ افسانه مظفری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2019.18386.1247

چکیده
  هدف: به طور طبیعی هر فعالیتی با ریسک و مخاطره، همراه بوده و انسان‌ها از زمان‌های بسیار دور، به این مفهوم پی برده‌اند. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در سازمان‌ها و تاثیر آن در بهبود کارایی و اثربخشی، هدف پژوهش حاضر ارائه روشی به منظور مدیریت ریسک کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس در شرایط عدم‌قطعیت است.روش پژوهش: در این پژوهش ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت

عظیمه مظفری؛ هادی شریف مقدم؛ افسانه مظفری

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 111-124

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14593.1116

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر و میزان شدت آن‌ها بر نیازهای مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان فارس در شرایط عدم قطعیت است. روش: پژوهش حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شد. در فاز اول با استفاده از مطالعات میدانی، نیازهای مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان فارس شناسایی شده و در فاز دوم ابتدا پرسشنامه بر اساس ...  بیشتر

بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی

عظیمه مظفری؛ ثریا ضیائی؛ افسانه مظفری

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12033

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت مراجعین برای کتابخانه‌های عمومی، این پژوهش به بخش‌بندی و شناسایی مراجعین کتابخانه‌ عمومی شهید دستغیب شیراز بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM می‌پردازد. روش پژوهش: برای پیاده‌سازی روش پیشنهادی ابتدا مقادیر شاخص‌های مدل RFM  تعیین شدند؛ پس از وزن‌دهی به این سه شاخص با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، ...  بیشتر