بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری

فاطمه اسکندری؛ پروانه ولوی

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، ، صفحه 59-86

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13101.1064

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در بین شرکت‌های فعال در پارک علم‌و‌فناوری خوزستان بوده است.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات در دسته پژوهش‌های آمیخته قرار می‌گیرد. جامعه‌ی آماری پژوهش کلیه‌‌ی مدیران و معاونان شرکت‌های فعال در پارک علم‌و‌فناوری خوزستان می‌باشد که ...  بیشتر