بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان

سعید سعیدا اردکانی؛ عادله دهقانی قهنویه؛ مرضیه ادیب زاده

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14377.1109

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک با توجه به نقش تعدیل‌گر تعهد کاری بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان می‌باشد. روش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کاربران (دانشجویان) کتابخانه دانشگاه اصفهان است. با استفاده از فرمول حجم کوکران نمونه 450 نفر و از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی

سعید سعیدا اردکانی؛ محمود زنجیرچی؛ حمید بابایی میبدی؛ محمدباقر جعفری

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
  چکیده: هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مولفه‌های عملکرد، به ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان یزد در سال 1388 با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف پرداخته است. روش تحقیق: یکی از مدل‌های بسیار توانای ارزیابی عملکرد، مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن تمام جوانب سازمان به طور متعادل و متوازنی بررسی می­شود. ...  بیشتر