ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009

آتوسا کوچک؛ روح الله خادمی

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، ، صفحه 73-96

چکیده
  چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر ترسیم نقشه علم­نگاشتی (ساختار علم) تولیدات علمی حوزه منابع آب در نمایه استنادی علوم طی سال­های 1990 تا 2009 است. روش: این پژوهش با استفاده از روش­های تاریخ نگاری و تحلیل استنادی انجام شده است. داده­ها از نمایه استنادی علوم قابل دسترس از طریق پایگاه وب آوساینس جمع آوری شد که در مجموع شامل 7590 رکورد شد. نقشه ...  بیشتر