ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی

نرجس ورع؛ ندا زراعتکار

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، ، صفحه 97-117

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر وضعیت کتابخانه های عمومی استان فارس را بر اساس استانداردی که دیانی در سال 1374 پیشنهاد نموده مورد ارزیابی قرار داده است. روش­شناسی: روش پژوهش پیمایشی و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. کلیه کتابخانه­های عمومی استان فارس در سال 1388 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­دهند. در تجزیه و تحلیل­های ...  بیشتر