بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز

زهرا نعمت الهی؛ فریده عصاره

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/slis.2019.22871.1370

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضرسنجش میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز به منظور اطلاع از وضعیت به کارگیری و بهره مندی این کتابخانه ها از فناوری های اطلاعاتی است.روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی است و روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه ...  بیشتر